Behaviour 2019
Search

Presentations for Kotaro Shirai

- Poster 162
Diet composition and body condition in urban and rural Eurasian red squirrels
Yu Takahata, Kenta Uchida, Tatsuki Shimamoto, Ryunosuke Okawa, Hisashi Yanagawa, Kotaro Shirai, Kentaro Tanaka, Motohiro Ito

Session: Poster Session - 8:00PM Thu Jul 25 - Poster Session